آسمان نگاره ها ( نقش بسم الله در هنر و معماری ) | خط نگاری برای تزیین کردن معماری و نیز حضور آن در آفرینش آثار هنری، یکی از کهن ترین و ماناترین رویدادهای تاریخ هنر است. انسان همیشه برآن بوده تا شگفت انگیزترین کشف خود یعنی خط را به بهترین گونه مورد استفاده قرار دهد. در ایران نیز ـ همانند بسیاری از کشورهای جهان ـ آثار هنری گوناگونی را می توان مشاهده کرد که از خط نگاری در آنها استفاده شده است. آثاری که یا تزیینی بوده اند و یا کاربردی؛ یا آثاری که نشسته بر دل آجر و کاشی و فلز و چوب و شیشه، در معماری مورد استفاده قرار گرفته اند. بیشترین خط نگاری هایی که در آثار هنری و به ویژه در معماری ایران وجود دارد، بیانگر سه چیز هستند؛ یک: کلام خدا، دو: کلام بزرگان دینی و سه: کلام شاهان و بزرگان کشور. چندین سال است که نقطه ی تمرکز من در پروژه ی عکاسی-پژوهشی آسمان نگاره ها، ثبت نقش بسم الله در هنر و معماری ایران است. عکس هایی که در اینجا می بینید، بخش کوچکی از این پروژه است که از سال 1380 خ. تا اکنون ادامه دارد | مهدی تمیزی
Module Border Module Border
  Photography Project: ( In The Name of God ) in Art & Architectural 
     
Abyaneh | Photo by Mahdi Tamizi
Anarak | Photo by Mahdi Tamizi
Ardestan | Photo by Mahdi Tamizi
Bashtin (Sabzevar) | Photo by Mahdi Tamizi
Bushehr | Photo by Mahdi Tamizi
Davarzan (Sabzevar) | Photo by Mahdi Tamizi
Delijan | Photo by Mahdi Tamizi
Estir (Sabzevar) | Photo by Mahdi Tamizi
Ferdws | Photo by Mahdi Tamizi
Isfahan | Photo by Mahdi Tamizi
  Previous   |     Next  
Module Border Module Border